Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2010

Aktywni na rynku pracy

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0333/15
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 443 273,39 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 076 782,38 PLN

Cel projektu:

Podniesiony poziom aktywności zawodowej u min.70% spośród 276 osób z grupy docelowej (152 kobiet i 124 mężczyzn) z obszaru powiatów proszowickiego, miechowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, limanowskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 117 osób dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych w projekcie-dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika w okresie 01.06.2016-31.05.2018.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 276 os.(152K i 124M)-to os. wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z gr.: 20% GD stanowią os. powyżej 50 rż.; 20% GD stanowią osoby długotrwale bezrobotne; 32% GD to os. z niepełnosprawnościami; 60% GD-osób o niskich kwalifikacjach; 55% GD to kobiety. Osoby z niepełnosprawnościami i osoby powyżej 50 r.ż stanowią powyżej 50% Uczestników Projektu. Osoby opiekujące się osobami zależnymi stanowią powyżej 10% UP i projekt przewiduje poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną. 100% UP stanowią mieszkańcy powiatów województwa małopolskiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego; są to powiaty: proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski, limanowski.

Główne rezultaty projektu w odniesieniu do jego uczestników:

  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: min. 25 osób biernych zawodowo i minimum 249 osób spośród bezrobotnych
  • Osoby, które uzyskają zatrudnienie po opuszczeniu programu to: min. 107 osób spośród osób bezrobotnych, min. 12 osób spośród biernych zawodowo

Działania w projekcie:

Aby w znaczny sposób poprawić sytuację osób z Grupy Docelowej na rynku pracy wnioskodawca zaplanował następujące wsparcie dla odbiorców projektu:

  1. IPD;
  2. pośrednictwo pracy;
  3. Grupowe poradnictwo zawodowe, Poradnictwo psychologiczne,
  4. Szkolenia zawodowe „szyte na miarę”,
  5. Staże zawodowe,
  6. Szkolenia/doradztwo z zakresu opieki nad osobą zależną,
  7. Pokrycie kosztów opieki nad osobą zależną,
  8. Wsparcie w postaci finansowania kosztów dojazdu/zakwaterowania w związku z podjęciem zatrudnienia

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - Szkolenia zawodowe »
Zapytanie ofertowe - Pośrednik pracy »
Zapytanie ofertowe - Doradca zawodowy »
Zapytanie ofertowe - Doradca zawodowy (nr 1/MAŁ/1/2016 z 16.09) Anulowano
Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
RJ Consulting Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com