Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2010
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Daj sobie szansę!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-9703/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 997 105,52 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 597 684,42 PLN
OKRES REALIZACJI: 01.08.2018 - 31.07.2020

Cel projektu

Cel głównym projektu jest poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez 150 os. dorosłych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zjawiskiem ubóstwa z powiatu płońskiego, ostrołęckiego, białobrzeskiego, płockiego oraz mławskiego do 31.07.2020 r.

Grupa docelowa

Grupę docelowa projektu stanowi 150 os.(90K i 60M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osób korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust. z dn.12.III.2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniające co najmn.1 z warunków określonych w art. 7ust.), osoby z niepełnosprawnością (min.15%GD)-KRYT.PREM., osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z 20.IV.2004 o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (min.20%GD),osoby korzystające z PO PŻ (min. 30% GD).

Projekt skierowany jest wyłącznie do gr: 100%GD os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia (KRYT.PREM). Min.60% GD będą stanowić kobiety. Projekt skierowany jest do GD z terenu woj. mazowieckiego –osoby fizyczne zamieszkujące na obszarze Województwa Mazowieckiego zgodnie z K.C.(kryterium formalne)

Działania w projekcie

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

  • diagnoza indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
  • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
  • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
  • szkolenia;
  • staże zawodowe.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji .docx
Dokumenty rekrutacyjne .zip

Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
RJ Consulting Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com