Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2010
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Mój projekt - moja szansa!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-a812/18
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 999 432,20 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 799 545,76 PLN

Cel projektu

Poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez 52 osoby z grupy docelowej oraz uzyskanie kwalifikacji przez min. 56 osób dorosłych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zjawiskiem ubóstwa z powiatu płońskiego, ostrołęckiego, białobrzeskiego, płockiego oraz mławskiego do 31.03.2020 r.

Grupa docelowa

Poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez 52 osoby z grupy docelowej oraz uzyskanie kwalifikacji przez min. 56 osób dorosłych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zjawiskiem ubóstwa z powiatu płońskiego, ostrołęckiego, białobrzeskiego, płockiego oraz mławskiego do 31.03.2020r.

  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn.12.III.2004 o pomocy społecznej/kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną,
  • osoby niepełnosprawne – minimum 15% uczestników projektu,
  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z 20.IV.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – minimum 20% uczestników projektu,
  • osoby korzystające z PO PŻ – minimum 10% uczestników projektu.
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poniżej progu defaworyzacji, 100% uczestników projektu to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia i minimum 10% uczestników projektu to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Działania w projekcie

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

  • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
  • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
  • pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe;
  • Szkolenia
  • Staże zawodowe

Dokumentacja rekrutacyjna:

Regulamin rekrutacji .docx
Dokumentacja rekrutacyjna .zip

Zapytania ofertowe:

Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 21.03.2019 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
RJ Consulting Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com