Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2010

Nowa szansa - AKTYWIZACJA!

O projekcie

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób (42 kobiet i 28 mężczyzn) - są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej ,w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.
STRUKTURA GD:

 • min.40%GD to osób korzystających ze świadczenia pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 III 2004r.o pomocy społecznej lub kwalifikowania się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczna, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
 • min.50%GD to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie doświadczone wielokrotnym wykluczeniem społecznym rozumianym jako wykluczenie z powodu więcej niż jedna z przesłanki świadczącej o zagrożeniu ubóstwem/wykluczeniu społecznemu.
 • min.40%GD to osób z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dn.27 VIII 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu ON,
 • min.25%GD to osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi ,w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami psychicznymi kryt.prem.1)
 • min.30%GD to osób objętych POPŻ, a zakres wsparcia w projektu nie będzie powielać wsparcia, które dana os./rodzina otrzymuje w ramach POPŻ
 • min.60%GD stanowią osób ,dla których ustalono III profil pomocy(kryt.prem.2).WN deklaruje, że wsparcie w projekcie będzie kierowane do osób bezrobotnych, wobec których zastosowano wyłącznie instrumenty i usługi rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnie integralnych o charakterze społecznościowym
 • min.60% GD to K

Rekrutacja

W okresie od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

Kryteria Premiujące

UP są osoby fizyczne zamieszkałe zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego na obszarach zagrożonych skumulowanymi problem społ.–tj. z powiatu:
gorlickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, limanowskiego, nowotarskiego - 100% UP stanowią mieszkańcy powiatów, w których wartość syntetyczna wskaźnika uwzględniająca dane na temat osób korzystających z pomocy społecznej, dzieci do l.17,na których rodzice pobierają zasiłek rodzinny oraz ON zarejestrowanych w urzędach pracy, jest niższa od średniej dla województwa małopolskiego -wpływ projektu na rozwój Obszaru Strategicznej Interwencji.

Wsparcie w ramach projektu:

 1. BLOK „MÓJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – diagnoza predyspozycji i możliwości UP
 2. BLOK POŚREDNICTWO PRACY (zajęcia indywidualne)
 3. BLOK SZKOLENIA ZAWODOWE „SZYTE NA MIARĘ”
 4. BLOK „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!” (STAŻE ZAWODOWE)

Zapytania ofertowe:

Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 8.05.2018 .docx
Poradnictwo zawodowe - zapytanie ofertowe z dn. 8.06.2018 .docx
Pośrednictwo pracy - zapytanie ofertowe z dn. 8.06.2018 .docx
Szkolenia zawodowe - zapytanie ofertowe z dn. 28.09.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
RJ Consulting Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com