Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Nowa szansa – lepsze jutro!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0062/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 979 061,55 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 832 202,31 PLN

Cel projektu

Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród minimum 70% osób z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności osób zagrożonych wielokrotnym wykluczeniem, osób objętych POPŻ, osób niepełnosprawnych, osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkujących na obszarach wiejskich OSI powiatu chodzieskiego, złotowskiego, wągrowieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okr.VI.2018-X.2019.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 100 osób (60K i 40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym a także osób w ich otoczeniu.
Struktura grupy docelowej:

 • min.80% grupy docelowej stanowić będą osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ust.z 12.III.2004 r.o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • min.60% grupy docelowej to kobiety,
 • min.60% grupy docelowej – osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 • 20% grupy docelowej to osob doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
 • min.30% grupy docelowej to osoby niepełnosprawne,
 • min.10 % grupy docelowej (10os.) to osoby:
  1.o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (min.6 os.);
  2. z niepełnosprawnością sprzężoną/z niepełnosprawnością intelektualną (min.4 os.)
 • 100% grupy docelowej to osoby wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (reg.OSI),
 • 100% grupy docelowej to osoby z obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwoju (OSI).

Działania w projekcie

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Szkolenia
 • Staże zawodowe

Dokumentacja rekrutacyjna:

Dokumentacja rekrutacyjna .zip

Zapytania ofertowe:

Doradztwo zawodowe - zapytanie ofertowe z dn. 27.08.2018 .zip
Szkolenie - zapytanie ofertowe z dn. 25.10.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
RJ Consulting Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com