Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Nowy cel

O projekcie

Grupa docelowa:

120 osób (72 K, 48 M)

 • zamieszkujące teren województwa pomorskiego,
 • pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • min. 40% (48 os.) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 • min. 60% (72 os.) stanowią kobiety,
 • min. 10% (12 os.) stanowią osoby z niepełnosprawnościami,
 • min. 20% (24 os.) stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej

Usprawnienia:

 • odpowiednio dopasowane materiały dydaktyczne. Lokale w których prowadzone będzie wsparcie będą wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich i/lub windy itp.

REKRUTACJA:

Termin rekr.: 11.2017 – 06.2018

Kanały rekrutacyjne: ulotki, plakaty-na słupach ogłoszeniwych, w urzędach, sklepach, w załadach pracy., bezpośrednie nawiązywanie kontaktów zakładami pracy które dokonały zwlonień grupowych oraz z instytucjami zajmującymi się pomocą osobą zwlonionym z pracy (Urz.Pr,PCPR,OPS,NGO). Spotkania kadry projektuz pontncjalnymi UP 3-4 razy w miesiącu.

Dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie UP, oświadczenie pracod./zaświadczenie pracodawcy/syndyka/likwidatora; ksero świadectwa pracy, orzeczenia w przypadku osób niepełnosprawnych, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, regulamin zaświadcz./oświadcz.UP

Etapy rekrutacji:

Formalny: złożenie ww.dokumentów rekrutacyjnych.
Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane osoby które spełniają kryteria grupy docelowej.
Merytoryczny:(pkt.na podst.formul.zgłosz.):

Kryteria premiowane:

 • osoby po 50 rż + 4 pkt
 • osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt
 • kobiety + 3 pkt
 • osoby niepełnosprawne +2p

Ankieta dołączona do dokumentów zgłoszeniowych z pytaniami:

 • motyw dla których osoba chce wziąć udział w projekcie (0-10 pkt.),
 • poziom świadomości swojej sytuacji na rynku pracy i tego w jaki sposób projekt ma przyczynić się do poprawy tej sytuacji (0-10 pkt.)
 • gotowość do wzięcia udziału w formach wsparcia w projekcie (0-10 pkt.)

Komisja rekrutacyjna:

 • Koordynator projektu, asystent

Wsparcie w ramach projektu:

Zadanie 1 Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (120 os.)

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 4h/os.; 2spotk.x 2 h/os.
Zakres: analiza predyspozycji zawodowych, ocena możliwości i szans uzyskania pracy UP, weryfikacja w której formie wparcia powinien wziąć udział dany uczestnik. 

Zadanie 2 Pośrednictwo pracy (120 os.)

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy 8 godz./1UP; 4 spotk x 2 h/os
Zakres: przeprowadzenie indywidualnych rozmów z UP, zebranie niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla UP; pozyskiwanie ofert pracy i udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, upowszechnianie ofert pracy wśród UP, informowanie UP o aktualnej sytuacji na regionalnym rynku pracy;
inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami; wyszukiwanie ofert targów pracy i zachęcanie UP do brania udziału w takich wydarzeniach.

Zadanie 3 Kursy i szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (120 os.)

Wyposażenie UP w wiedzę, umiejętności ,kwalifik./kompet zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami oraz z wymaganiami regionalnego rynku pracy. UP nabędą/podwyższą/dostosują kwalif.,niezbędne na rynku pr.w kontekście zidentyfikow.u nich potrzeb.

Każde szkol.trwać będzie od 60 do 120h (śr.100 h/os.).
Częstotliw.spotk.: śr.4-5 x tyg.; max.7 h dydakt./dn.
Stypendium szkoleniowe: ok 650 zł netto

Zadanie 4 Staże zawodowe - 3 mies/os. (80 os.)

Dla 80 uczestników projektu przewidziano udział w stażach zawodowych trwających 3 miesiące.
Stypendium stażowe: 997 zł netto

W ramach projektu zapewnione badania lekarskie na staże oraz zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia.

WSKAŹNIKI W PROJEKCIE

Wskaźniki produktu:

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w Programie 120 (72 K, 48 M)

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 66 (40 K, 26 M)
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu 108 (65 K, 43 M)


Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin projektu .docx
Pobierz wszystkie dokumenty rekrutacyjne .zip

Pismo w sprawie zwrotu kosztów dojazdu .pdf

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
RJ Consulting Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com