Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2010
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Podejmij wyzwanie - praca bez barier!

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLU.11.01.00-06-0157/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 998 231,90 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 848 497,11 PLN

Cel projektu

Podniesiony poziom aktywności społecznej wśród min.70%os.z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywizacji i integracji w projekcie w okresie 01.I.2019-31.III.2020.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 80 osób (48K i 32 M)-są to osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa lubelskiego, w tym w szczególności.:

  • osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi ); osoby niepełnosprawne będą stanowić 100% grupy docelowej,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia,
  • osoby bezrobotne - wyłącznie osoby należące do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w roz.art.33 ust.z dn.20 IV 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucji i rynku pracy, w tym osoby długotrwale bezrobotne (min.30% grupy docelowej),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (min.40% grupy docelowej),
  • min.10% grupy docelowej – osoby objęte POPŻ.

Działania w projekcie

W ramach projektu zostaną podjęte zadania:

  • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów UP;
  • warsztat kompetencji psychologiczno-społecznych;
  • pośrednictwo pracy;
  • szkolenia;
  • staże zawodowe.

Dokumentacja projektowa:

Regulamin uczestnictwa w projekcie .docx

Zapytania ofertowe:

Wynajem sal - zapytanie ofertowe z dn. 4.03.2019 .zip
Poradnictwo zawodowe - zapytanie ofertowe z dn. 4.03.2019 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
RJ Consulting Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com