Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

Razem przeciw wykluczeniu!

NR PROJEKTU: RPLU.11.01.00-06-0036/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 966 319,15 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 821 371,27 PLN

Cel projektu:

Podniesienie poziomu aktywności społecznej wśród min.70% osób z grupy docelowej oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w projekcie w okresie 01.I.2018-31.XII.2019 r.

Grupa docelowa

Grupa docelowa projektu stanowi 70os. (42K i 28 M) - są to os. Wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu wpj. lubelskiego, w tym w szczególności:
 • os. z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) - będą stanowić 100%GD (kr.prem.3) - są to głównie os. o st. lekkim i umiarkowanym,
 • os. pozostające bez zatrudnienia,
 • os. bezrobotne - wyłącznie os. należące do III gr. os. sprofilowanych jako os. oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ust. z dn.20 IV 2004 r. o prom. zatrud. i instyt. rynku pr., w tym os. długotrwale bezrobotne (min.30%GD),
 • os. o niskich kwalifikacjach (min.40% GD),
 • min. 10%GD - os. objęte POPŻ.
Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru woj. lubelskiego (os. fizycznych, które zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Projekt nie będzie skoncentrowany na wsparciu dzieci (os. poniżej 18r.ż.) tj., os. poniżej 18 r.ż. nie będą stanowić więcej niż 50% GD w projekcie, niniejszy projekt nie jest dedykowany os. o których mowa w rozdz. 4.7 pkt.9 lit.a-d Wytycz. w zakresie realizacji przedsi. w obsz. włącz. społ. (kr.form.sp.9). Na chwilę obecną WN w ogóle nie przewiduje by w projekcie brały udział os. poniżej 18 r.ż.

Planowane efekty:

 • uzyskanie nowych kwalifikacji lub nabycie kompetencji
 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia u osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Rekrutacja

Ciągła w okresie I-VI.2018; na obszarze woj. lubelskiego - do momentu wyłonienia 70 uczestników projektu.

Kanały rekrutacji

 • Pośrednie: ulotki, plakaty na słupach ogłoszenia w urzędach w sklepach itd.
 • Bezpośrednie: spotkania z kandydatami
 • Treści materiałów pomocniczych adekwatnych dla osób z grupy docelowej
 • Treści materiałów pomocniczych adekwatnych dla osób z grupy docelowej

Wsparcie w ramach projektu:

 1. BLOK „MÓJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – diagnoza predyspozycji i możliwości UP.
 2. BLOK „MÓJ WARSZTAT KOMPETENCJI PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNYCH.
 3. BLOK POŚREDNICTWO PRACY I PORADNICTWO ZAWODOWE
 4. BLOK „AKTYWIZACJA EDUKACYJNA” – SZKOLENIA ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.
 5. BLOK „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!” - STAŻE ZAWODOWE.

Regulamin projektu .docx

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego z dn. 05.03.2018 r. .zip Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie warsztatów kompetencji z dn. 05.03.2018 r. .zip Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa z dn. 13.08.2018 r. .zip Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa z dn. 14.11.2018 r. .zip

Do góry ⤴

Kontakt


BIURO PROJEKTOWE
ul. Jawornicka 8 Lok. 402
60-161 Poznań

Tel: 608-710-890
Tel: 608-710-780

SIEDZIBA
RJ Consulting Spółka z o.o.
ul. Siłaczki 3/9 Lok. 228
02-495 Warszawa

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuropoznan@doradztwoeuropejskie.com