Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2010

Wykorzystaj swoją szansę

O projekcie

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób (42 kobiet i 28 mężczyzn) - są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej ,w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia oraz osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
100% GD to osoby korzystające ze świadczenia pomocy społecznej zgodnie z ust. z dn 12 III 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną ,tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określony w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

 • min.80% GD to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie doświadczone wielokrotnym wykluczeniem społecznym rozumianym jako wykluczenie z powodu więcej niż jedna z przesłanką
 • powyżej 20% do 30% GD to ON, w rozumieniu ustawy z dn. 27 VIII 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu ON–będą to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ,os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi (kryt.prem.1)
 • min.30% GD to osoby objęte POPŻ
 • min.40% GD to osoby posiadające rodziny wielodzietne
 • powyżej 50% i mniej niż 100% UP stanowią osoby, dla których ustalono III profil pomocy (kryt.prem. 2)
 • WN deklaruje, że wsparcie w proj. będzie kierowane do osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
 • min.60% GD to K

Rekrutacja

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Kryteria Premiujące

UP są osoby fizyczne z obszarów zagrożonych skumulowanymi problemem społecznym–tj. z pow.:

 • gorlickiego,nowosądeckiego,tarnowskiego,limanowskiego,nowotarskiego
 • 100% UP stanowią mieszkańcy powiatów ,w których wartość syntetyczna wskaźników uwzględniająca dane na temat osób korzystających z pomocy społecznej ,dzieci do l.17,na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny oraz ON zarejestrowane w urzędzie pracy, jest niższa od średniej dla województwa małopolskiego.

Wsparcie w ramach projektu:

 1. BLOK „MÓJ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – diagnozapredyspozycji i możliwości UP
 2. BLOK POŚREDNICTWO PRACY (zajęcia indywidualne)
 3. BLOK SZKOLENIA ZAWODOWE „SZYTE NA MIARĘ”
 4. BLOK „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA!” (STAŻE ZAWODOWE)

Zapytania ofertowe:

Poradnictwo zawodowe - zapytanie ofertowe z dn. 8.06.2018 .docx
Pośrednictwo pracy - zapytanie ofertowe z dn. 8.06.2018 .docx
Pośrednictwo pracy - szkolenia zawodowe z dn. 1.08.2018 .zip

Do góry ⤴

Kontakt


RJ Consulting Spółka z o.o.

ul. Abpa.Baraniaka 88e bud F,
61-131 Poznań

NIP 9721256208
REGON 362027949

biuro@rjconsulting.pl